پرنده کوچکم، صدایت را بوسیدم هنگامی که آواز می خواندی طعم شعرت چون بادام تلخی بود و لبخندت پرندکم طعم تلخ گرفتاری میداد  
/ 2 نظر / 12 بازدید
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
7 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
10 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
4 پست